Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Förtroendevalda hos Region Västerbotten

Förtroendevalda inom Region Västerbotten är invånare i Västerbottens län som valt att engagera sig i politiska partier och i landstings- respektive kommunpolitiken. Respektive medlem (kommun/landsting) väljer sina representanter till Förbundsfullmäktige.

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är det högsta beslutande politiska organet i regionförbundet. Det är respektive medlems fullmäktigeförsamling som beslutar om val av "sina" ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige

Förbundsstyrelsen

I förbundsstyrelsen sitter politiker som är utsedda av förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen är den enda nämnden inom Regionförbundet. Förbundsstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet.

Utskott

Förbundsstyrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott med sju ledamöter och sju ersättare vardera.

Delegationer och beredningar

Förbundsfullmäktige har utsett två delegationer och en beredning.

Bolag

Regionförbundet Västerbottens län har intresse i ett antal bolag (helägda respektive delägda). Förbundsfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. Här presenteras valda till uppdrag i bolag.

Föreningar

Här hittar du politiker som valts till förtroendeuppdrag i föreningar, som styrelseledamot, ombud osv.

Övriga förtroendeuppdrag

Här hittar du exempel förtroendevalda som valts till uppdrag i arbetsgrupper, internationella uppdrag, kommittéer och liknande.

Partier